Betingelser

Salg, levering, og betalingsbetingelser for TTP SEALS

1. Levering

1.1. Dersom ikke annet er angitt, er leveransen å forstå FCA vårt lager, Bråteveien 231, 2013 Skjetten.
1.2. Forsendelse skjer for kundens regning og risiko, med den speditør som er valgt av kunde.
Dersom det ikke foreligger krav om speditør velger vi den forsendelsesmåte som anses mest
hensiktsmessig.
1.3. Leveringstiden oppgis etter best skjønn, men vi påtar oss intet ansvar for forsinkelser i leveringen på grunn av streik,
lock-out, force majeure, transportvanskeligheter og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
1.4. Annullering av ordrer kan kun skje med vårt samtykke. Forsinket levering eller prisforhøyelse på grunn av kurs- eller
Tollendringer, gir ikke rett til annullering av ordrer. Vårt samtykke kan kun forventes i det omfang vår leverandørs
salgsbetingelser tillater annullering, eller i tilfelle vi har gjort en feil.
1.5. Reklamasjon må skje innen 8 dager fra varens mottagelse. Retur kan kun finne sted med vårt samtykke. Varer som ikke
lagerføres av oss og som er levert spesielt etter kundens ønske eller spesifikasjoner, kan ikke returneres.
1.6. Det gis garanti mot fabrikasjonsfeil som kan tillegges vår leverandør, innen 6 måneder fra leveringsdagen. Mangelfulle
deler som innenfor dette tidsrom innsendes til oss, ombyttes med nye deler uten omkostninger for kunden. Eventuelle
følgeskader, erstattes ikke.

2. Betaling

2.1. Dersom annet ikke er avtalt, er alle priser å forstå netto, ekskl. mva.
2.2. Betalingsbetingelser; Netto pr. 30 dager dersom noe annet ikke er avtalt.
2.3. Morarenter ved for sen betaling; I henhold til norsk lov.
2.4. Selv om kunden har betalt deler av eventuelle verktøyomkostninger, tilhører verktøyet vår leverandør.
2.5. Vi forbeholder oss rett til å fakturere de på leveringsdagens gjeldende priser, idet vi tar forbehold om prisstigninger,
kurs- og tollendringer samt andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Prisene er fastsatt på grunnlag av den
gjeldende kurs, mellom norsk og utenlandsk valuta. Eventuelle kursendringer som måtte oppstå innen vi har mottatt
kundens betaling, er for dennes regning.
2.6. Vi har for tiden ingen minstefakturabeløp.

3. Rutiner

For at samarbeidet skal fungere best mulig, vil vi gjerne få informere om følgende betalingsrutiner hos oss;
3.1. Innbetaling.
Hvis en faktura ikke blir betalt ved forfall, sendes etter 2 uker et betalings-/inkassovarsel som minner kunden om vårt
tilgodehavende. Samtidig beregnes morarenter og et purregebyr på kr 40,-
Hvis beløpet fortsatt ikke er betalt to uker senere, sendes beløpet til inkasso ved vår inkassoforbindelse.
3.2. Kreditnota
Det lar seg dessverre ikke forhindre at det av og til oppstår feil. I noen tilfeller skal kunder ha en kreditnota fra oss
Hvis den opprinnelige fakturaen ikke er betalt, vil teksten på kreditnotaen anmode kunden om å trekke kreditbeløpet
fra, ved innbetaling.

Skjetten, 01. oktober 2010